Kontrola ZUS! Co warto wiedzieć! Poznaj swoje podstawowe prawa i obowiązki.

Kontrola ZUS! Co warto wiedzieć! Poznaj swoje podstawowe prawa i obowiązki.

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi liczyć się z tym, że może mieć kontrolę z ZUS. Podczas tej kontroli ZUS ustala, czy nie dochodzi do naruszeń na płaszczyźnie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek.

Ale po kolei, po pierwsze Inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszczyna kontrolę u przedsiębiorcy po okazaniu legitymacji służbowej oraz po doręczeniu podmiotowi kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia.

Datą wszczęcia kontroli jest dzień doręczenia płatnikowi składek wskazanego upoważnienia. Inspektor kontroli nie może prowadzić czynności w miejscu dowolnym czyli nie może kontrolować tam gdzie chce.

Kontrola może odbywać się w:

  1. siedzibie płatnika składek,
  2. w miejscach prowadzenia przez płatnika składek działalności,
  3. w miejscu prowadzenia działalności przez osoby trzecie – w związku z powierzeniem obowiązków związanych z kontrolą.

Taka kontrola ograniczona jest także czasowo. Czas jej trwania zależy od wielkości badanego przedsiębiorstwa i w danym roku nie powinien przekroczyć:

– 12 dni roboczych u mikro-przedsiębiorców,

– 18 dni roboczych u małych przedsiębiorców,

– 24 dni robocze u średnich przedsiębiorców,

– 48 dni robocze u pozostałych przedsiębiorców.

Podczas dokonywania czynności kontrolnych Inspektor może m.in. badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki związane z zakresem kontroli, dokonywać oględzin i spisu składników majątku płatników zalegających z należnościami z tytułu składek, zabezpieczać zebrane dowody, żądać udzielenia informacji, przesłuchiwać świadków.

Co więcej, Inspektor nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w wewnętrznym regulaminie, natomiast jest obowiązany przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Płatnik składek czyli przedsiębiorca, a także osoba przez niego upoważniona mogą brać udział w czynnościach kontrolnych. Pooza tym płatnik powinien być zawiadomiony o miejscu i terminie przesłuchania świadków lub dokonania oględzin, w sposób umożliwiający jemu udział w tych czynnościach.

Poza tym, na osobie kontrolowanej spoczywa szereg obowiązków. Do tych obowiązków należy m.in. udostępnianie wszelkich ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji związanych z zakresem kontroli, udostępnianie do oględzin składników majątku, sporządzanie i wydawanie kopii dokumentów związany z zakresem kontroli, zapewnienie niezbędnych warunków do przeprowadzenia przedmiotowych czynności, udzielanie wyjaśnień

Kontrolującemu, przedstawienie tłumaczeń na język polski dokumentacji finansowo-księgowej sporządzonej w języku obcym.

Po kontroli sporządzany jest protokół, a osoba kontrolowana ma prawo do otrzymania przedmiotowego protokołu. Co więcej płatnik ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do protokołu kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się w terminie 14 dni od otrzymania protokołu. Kontrolowany przedsiębiorca ma także prawo do uzyskania pisemnej informacji od Inspektora o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Warto wobec tego wszystkiego zwrócić uwagę na to w jaki sposób prowadząc firmę masz skonstruowaną umowę  biurem księgowym. Warto aby była tam zapis, że dokumenty do kontroli przedstawia księgowy/a.

Żródła:  

  • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 poz. 266),
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 poz.1292).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *