A może by tak skorzystać z „Małego ZUS+” ?

A może by tak skorzystać z „Małego ZUS+” ?

Obok ulg takich, jak „składka preferencyjna”, czy „ulga na start”, wyróżniamy także „Mały ZUS +”. Przedmiotowa regulacja obowiązuje od 1 lutego 2020 r. oraz zastąpiła tzw. „Mały ZUS”. Skorzystanie z przedmiotowej ulgi uzależnione jest od przychodu, jaki przedsiębiorca osiągnął z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. 

Opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne jest ustalone proporcjonalnie do osiągniętego dochodu z działalności gospodarczej oraz wymaga spełnienia przez Ciebie poniższych przesłanek:

  1. prowadzisz działalność gospodarczą, która jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tzw. CEIDG lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej;
  2. Twój przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku nie przekroczył 120 tyś zł. Próg ulega proporcjonalnie zmniejszeniu, gdy w poprzednim roku rozpocząłeś lub zawiesiłeś działalność, przez co prowadziłeś ją tylko część roku
  3. w poprzednim roku prowadziłeś działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni, natomiast liczba dni prowadzenia działalności odpowiada liczbie dni podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności w poprzednim roku;
  4. w poprzednim roku nie rozliczałeś się w formie karty podatkowej i nie korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT – wskazane warunki należy spełnić łącznie;
  5. w poprzednim roku nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, także z tytułu innej pozarolniczej działalności;
  6. nie spełniasz warunków do opłacania preferencyjnych składek;
  7. nie wykonujesz dla obecnego lub byłego pracodawcy czynności, które wykonywałeś na jego rzecz, jako pracownik w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym.

Warto wiedzieć, iż z ulgi „Mały ZUS+” nie możesz skorzystać w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez okres 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Za miesiąc kalendarzowy uznaje się miesiąc, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu przez co najmniej jeden dzień. W sytuacji, gdy w roku poprzednim, tj. w 2019 r. lub w styczniu 2020 r. korzystałeś z ulgi „Mały ZUS” (nie Mały ZUS+!!!) to należy wliczyć ten okres do wskazanych 36 miesięcy i 60 miesięcy kalendarzowych.  

Podstawę, od której opłacane są składki ustala się raz w roku. Podstawa wymiaru składek zależy od dochodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowego. Dokładną instrukcję obliczania podstawy wymiaru składek znajdziesz na oficjalnej stronie ZUS.

Warto wskazać, że możesz skorzystać z „Małego ZUS+”, nawet gdy już wcześniej skorzystałeś z innych ulg – „ulgi na start” lub objęty byłeś „składką preferencyjną”.

Z „Małego ZUS+” możesz zrezygnować w każdym czasie, ale najwcześniej od miesiąca, w którym przekażesz wyrejestrowanie. Spełnienie przesłanek do skorzystania z omawianej ulgi nie wystarczy, zatem niezgłoszenie się do korzystania z ulgi, również oznacza rezygnację. W przypadku rezygnacji – od miesiąca, w którym nastąpiła rezygnacja z przedmiotowej ulgi – będziesz opłacać składki na zasadach ogólnych, tj. od kwoty zadeklarowanej nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.  Warto wiedzieć, że rezygnacja jest nieodwołalna.

Warto pamiętać, że wysokość świadczeń, jakie przysługują nam z ubezpieczeń społecznych zależy od podstawy, od której opłacane są składki. Odprowadzanie niższych składek oznacza, że otrzymamy mniejsze świadczenia m.in. z zasiłku macierzyńskiego, z zasiłku chorobowego, czy też z opiekuńczego.

Żródła:

  • www.zus.pl
  • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 poz. 266)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *