Przekształcenie spółki

Przekształcenie spółki

W toku prowadzenia działalności gospodarczej zdarzają się sytuacje, iż dotychczasowa forma jej prowadzenie musi ulec zmianie. Powodowane jest to różnymi przyczynami. Jednak zawsze warto rozważyć dokonanie przekształcenia i to w odpowiedniej formie. Takie decyzje pozwalają zoptymalizować codzienne koszty, zmniejszyć uciążliwe formalności oraz zwiększyć Twoją elastyczność w stosunku do kontrahentów. Innymi słowy czasami ułatwiają życie 😉

Rodzaje transformacji jakiej może zostać poddane przedsiębiorstwo są następujące:

  • połączenie spółek,
  • podział spółek,
  • przekształcenie spółki,
  • aport przedsiębiorstwa,
  • przekształcenie przedsiębiorcy,

Moim zdaniem można tutaj dodać jak najbardziej jeszcze sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), co również stanowi swoistego rodzaju przekształcenie.

W tym artykule jednak o przekształceniu Spółek. Obecnie przekształcenie stanowi najbardziej popularny rodzaj restrukturyzacji Spółek. Pozwala ono w stosunkowo łatwy sposób na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zupełnie nowej formie prawnej. Warto zapamiętać, iż przekształcenie odbywa się w sposób niezakłócający dotychczasowej ciągłości prowadzonego biznesu. Co ma znaczenie albowiem zostaje zachowana ciągłość biznesu co pozwala na zachowanie jego historii.

Co to tak naprawdę jest przekształcenie spółki i na czym to polega?

Przekształcenie spółki to nic innego jak zmiana jej formy prawnej. Jako przykład możemy tutaj wskazać, że spółka zo.o, staje się spółką komandytową. Przekształcenie jest procesem prawnym, który nie wiąże się z żadnym transferem majątku spółki (sprzedażą czy też aportem). Nie wymaga ono również likwidacji spółki, która ulega przekształceniu, ani założenia nowej spółki.  W jego wyniku jedna spółka staje się po prostu drugą spółką.

Jaki jest cel i również sens przekształcenia spółki?

Przekształcenie to konstrukcja, która umożliwia dopasowanie formy prawnej przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków (czasami są to przepisy prawa, czasami potrzeby spółki i jej „właścicieli”). Warto pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak idealna forma spółki. Zawsze warto zadać sobie pytanie – co chcemy osiągnąć, co jest naszym celem. Czasami cel ma być czysto zarobkowy, czasami celem jest np. wprowadzenie jakiegoś brendu, bywa również, iż celem przekształcenie jest optymalizacja podatkowa lub finansowa.

Jedne spółki są tańsze (tutaj można wymienić jawne lub komandytowe) inne natomiast można rozpatrywać jako bezpieczniejsze (tutaj można wymienić komandytowe lub z o.o.). Zdarzają się takie sytuacje, że niekiedy typ spółki zostaje narzucony przepisami prawa ( tak jest np. ze spółką partnerską obowiązującą w określonych sytuacjach), zdarzają się również takie okoliczności, iż inwestor, który ma zainwestować w spółkę- narzuca określoną jej formę. Nie ulega wątpliwości, że forma spółki powinna być adekwatna do prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej i okoliczności z tym związanych. Przekształcenie zatem pozwala dostosować już istniejącą spółkę (nawet taką wieloletnią) do zmieniającej się rzeczywistości bez konieczności likwidacji tej spółki.

Zasada kontynuacji

Zgodnie z prawem przekształcenie Spółki nie powoduje powstania nowego podmiotu prawa. Spółka po przekształceniu jest tym samym bytem prawnym, tylko tyle, że że działa w innej formie. Konsekwencją tego jest zasada kontynuacji. Polega ona na tym, że spółce po przekształceniu przysługują wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki, jakie miała przed przekształceniem – jednak na zasadach podmiotu, w który się przekształciła. Inaczej mówiąc, prawa i obowiązki spółki przed przekształceniem są prawami i obowiązkami spółki po przekształceniu. Praktycznym tego wyrazem jest to, że spółce po przekształceniu przysługuje ten sam numer NIP  oraz numer REGON, który był jej przyznany przed przekształceniem. Zmianie ulega jedynie numer, pod którym jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Kontynuacja bytu prawnego podmiotu rozciąga się również na kwestie administracyjne. Co jest bardzo istotne ponieważ po przekształceniu nadal przysługują koncesje, pozwolenia, zezwolenia, ulgi przyznana przed przekształceniem (w szczególnych okolicznościach niektóre z nich wymagają przeniesienia)

Niektórzy porównują te okoliczności do zmiany sukienki – żartobliwie oczywiścieJ Nasza Pani Spółka zażyczyła sobie zmiany dotychczasowej garderoby i zmienia tym samym dotychczasową sukienkę, zakłada nową bardziej dla niej na dany moment odpowiednią. Nasza Pani Spółka mimo zmiany sukienki pozostaje ta sama.

Jaką spółkę można przekształcić?

Przekształceniu mogą podlegać wszystkie Spółki – zarówno spółki cywilne jak i spółki handlowe. Pośród spółek handlowych będą to spółki osobowe, czyli: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz kapitałowe, czyli: z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna. Spółka cywilna również podlega przekształceniu w każdą spółkę handlową, natomiast spółka handlowa może zostać przekształcona w każdą inną Spółkę handlową. Spółki nie podlegają przekształceniu natomiast na Spółkę cywilną, albowiem jest to spółka prawa cywilnego i jej byt jest bytem połączonych działalności gospodarczych.

Zgodnie z prawem możliwe są następujące przekształcenia:

– spółki cywilnej w handlową spółkę osobową,

– spółki cywilnej w handlową spółkę kapitałową,

– handlowej spółki kapitałowej w handlową spółkę kapitałową,

– handlowej spółki kapitałowej w handlową spółkę osobową,

 – handlowej spółki osobowej w handlową spółkę osobową,

– oraz handlowej spółki osobowej w handlową spółkę kapitałową.

Jakiej spółki nie można przekształcić?

Nie podlega przekształceniu spółka w likwidacji, której majątek jest już dzielony przez wspólników. Co za tym idzie, przekształceniu podlegają spółki w likwidacji znajdujące się na etapie spłaty wierzycieli. Nie jest również dopuszczalne przekształcenie spółki w upadłości. Spółka w upadłości natomiast jest spółką, wobec której wydano postanowienie o ogłoszenie upadłości Nie podlegają przekształceniu również Spółki, wobec których Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono wniosek w tym zakresie z tego powodu, że nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Ponadto nie jest możliwe przekształcenie spółki akcyjnej, której kapitał zakładowy nie został pokryty w całości, w spółkę z o.o. Możliwe jest natomiast przekształcenie takiej spółki akcyjnej w spółkę osobową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *